Věcné břemeno

Omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného, pro zapsání některých typů věcných břemen je potřeba vyhotovit geometrický plán.

  • na část pozemku – geometrický plán vyznačuje část pozemku, na kterou se břemeno vztahuje, typicky např. danou šířku kolem osy inženýrské sítě